B.K.S. Expres, s.r.o. Bratislavská Kuriérska Služba

 Obchodné podmienky


Zasielateľ sa zaväzuje, že za odplatu na základe objednávky príkazcu a podľa jeho pokynov zabezpečí prepravu tovaru určeného príkazcom.

Príkazca musí zadať objednávku telefonicky. Príkazca je povinný na žiadosť zasielateľa doplniť alebo spresniť informácie .

Zasielateľ je povinný potvrdiť príkazcovi prevzatie zásielky a pri odovzdaní zásielky je povinný príjemca potvrdiť zasielateľovi prevzatie zásielky.

Zasielateľ je povinný vykonať prepravu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v určenej lehote, prípadne bez zbytočného odkladu.

Ak príkazca požiada do času doručenia zásielky o prerušenie alebo zrušenie prepravy, je povinný zasielateľovi uhradiť s tým spojené náklady(storno poplatok).

Zasielateľ môže svoj záväzok splniť aj pomocou medzi zasielateľa, čo však nemení nič na jeho zodpovednosti za prepravu.

Príkazca je povinný zásielku mať pripravenú, vhodne zabalenú pre plynulosť ďalších operácií prepravy. Príkazca je povinný mať na každom obale zásielky úplnú adresu.

Zasielateľ zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej doručenia. Zodpovednosť nemá ak nemôže škodu odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Zasielateľ je povinný dodržať mlčanlivosť na všetky informácie týkajúce sa prepravovaného tovaru.

Zasielateľ môže odmietnuť prevzatie zásielky a to v prípade, že je zásielka nevhodne zabalená, čím by mohlo dôjsť k jej poškodeniu počas prepravy , prípadne iné zistené skutočnosti , ktoré sú v rozpore s objednávkou príkazcu.

Kontakt

Dispečing: 0911 44 62 66
Dispečing: 0903 25 20 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PO až PI od 8:00 do 18:00 hod

Kuriér Svet